حاجیه_خانم_باغمیرانی.jpg (1280×905)

همراه با یادبود دامادهای شهیدش قربانی نیا و حداد