⇐ با ارسال اخبار، تصاویر و کلیه ی اسناد مربوط به شهدای شهرستان کاشان از طریق تلگرام و یا ایمیل، با ما در این راه خیر، همراه گردید.

– تلگرام : https://telegram.me/kashandideban_admin

– ایمیل :

 kashandideban@chmail.ir

⇐ دیده بان در شبکه های اجتماعی:

– کانال تلگرام : 

– صفحه ی اینستاگرام : https://www.instagram.com/kashandideban